Emotionell Intelligens - Nyckeln till framgång

Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet. 

Forskning genomförd i 37 000 svenska företag visar att den främsta orsaken till att en chef misslyckas i sin roll är brister i det personliga ledarskapet. Det visar sig ofta i att cheferna är osäkra och otydliga samt att de har dålig uppfattning om hur de inverkar på och påverkar andra. Dessa brister i den emotionella intelligensen blir tydliga när man ska bygga och leda teamet. Emotionell intelligens utgörs av en samling emotionella och sociala kompetenser och förmågor som styr vårt välbefinnande och vår prestation och därmed öven hur väl vi fungerar både emotionellt som socialt. Det är förmågor som bl a självkännedom, självuttryck, empati, optimism och självhävdelse, vilka alla är viktiga för att kunna vara en god ledare.

De emotionella kompetenserna är dynamiska, vilket innebär att de kan utvecklas och förändras över tid. 

Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i®) är den första vetenskapligt validerade och mest använda EQ-bedömningen i världen. Baserat på mer än 20 års forskning från hela världen ger EQ-i® en tydlig och lättförstådd bild av en persons sociala och emotionella förmågor.

Vad mäter EQ-i?

Självkännedom – förmågan att förstå och hantera egna sinnesstämningar och beteenden.

Självuttryck – förmågan att uttrycka egna känslor och åsikter samt förmågan till självständighet.

Melllanmänskliga förmågor – förmågan att förstå och interagera med andra.

Beslutsfattande – förmågan att fatta beslut samt att styra egna impulser

Stresshantering – förmågan att vara flexibel samt att hantera sin stress på ett bra sätt.

Varför göra ett EQ-test?

Ett EQ-test kartlägger individens emotionella styrkor och utvecklingsområden. En ökad insikt om de egna beteendena leder till en maximering av individens utvecklingspotential i en ledarutvecklingsprocess/coaching.